"Becchis Osiride" doo-донето решење обим и садржај,комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама,ул. Драгослава Срејовића 89

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-9/21

Датум: 12.01.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ


 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "Becchis Osiride" d.o.o. из Крагујевца (ул. Драгослава Срејовића бр. 89), донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Комплекс  "Becchis Osiride" са планираним променама, на кп.бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1 (локација је обухваћена Планом генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања", у зони привређивања  – радна зона II "Лепеница"), у Крагујевцу. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405а, Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

                                                                                            Службено лице


     Ивана Антонијевић