"Becchis Osiride"- јавна презентација и расправа, комплекс са планираним променама,улица Драгослва Срејовића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-9/21

Датум: 25.02.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама , чија се реализација планира на катастарској парцели 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1 (локација је обухваћена Планом генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања" у зони привређивања-радна зона II "Лепеница", улица Драгослва Срејовића), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "Becchis Osiride" дoo Крагујевац (ул. Драгослава Срејовића 89).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама , чија се реализација планира на катастарској парцели 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, извршиће се у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 25.02.2021. до 17.03.2021. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 17.03.2021. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 18. марта 2021. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

 

            Службено лице


Ивана Антонијевић