Носилац пројекта Радан Јелић-поднет захтев, изградња бетоњерке са пословном зградом,ул. Белодримска бр. 10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-32/21

Датум: 11.03.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта Радан Јелић из Крагујевца (улица Белодримска бр. 10, Крагујевац), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – изградња бетоњерке са пословном зградом - административним објектом и монтажним административним објектом, на кп бр.6286 КО Крагујевац 4 (улица Града Караре, у оквиру зоне привређивања-пословање, која се налази у обухвату ПГР-а „НАСЕЉА ДЕНИНО БРДО''), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405А, Трг слободе бр. 3, у периоду од 11.03.2021. до 22.03.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Службено лице


Драгана Новаковић