Радан Јелић из Крагујевца-донето решење и одређив. обима и садржаја Студије, изградња бетоњерке са пословном зградом (улица Града Караре)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-32/21

Датум: 25.03.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ


 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта - Радан Јелић из Крагујевца (улица Белодримска бр. 10, Крагујевац), донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – изградња бетоњерке са пословном зградом - административним објектом и монтажним административним објектом, на кп бр.6286 КО Крагујевац 4 (улица Града Караре, у оквиру зоне привређивања-пословање, која се налази у обухвату ПГР-а „НАСЕЉА ДЕНИНО БРДО''), у Крагујевцу. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа -Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405а, Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.