Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постојеће базне станице мобилне телефоније ''КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 "Крагујевац 4"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-121/21
Датум: 10.06.2021. године
Крагујевац


ОБАВЕШТАВА


Заинтересоване органе, организације и јавност ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда је поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постојеће базне станице мобилне телефоније ''КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 "Крагујевац 4" у Крагујевцу на кп.бр. 10515/5 КО Крагујевац 3, улица Душана Урошевића бб, на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у списе предмета сваког радног дана у времену од 07.30 до 11.30 часова, у канцеларији број 405А, зграде Градске управе града Крагујевца (четврти спрат) и доставити своје мишљење у року од десет дана од дана оглашавања, односно од дана пријема овог обавештења, Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине.


Службено лице
Ивана Антонијевић