"Becchis Osiride" дoo-сагласност на студију, комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама (ул. Драгослaва Срејовића)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-9/21

Датум: 08.04.2021. године

КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Becchis Osiride" дoo Крагујевац, улица Драгослава Срејовића број 89, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама чија се реализација планира на катастарској парцели 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1 (локација је обухваћена Планом генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања" у зони привређивања-радна зона II "Лепеница", улица Драгослaва Срејовића), на територији града Крагујевца, Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама, носиоца Пројекта - "Becchis Osiride" дoo Крагујевац, улица Драгослaва Срејовића број 89, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.