Радан Јелић из Крагујевца-јавна през. и расправа Студије,изградња бетоњерке са пословном зградом (улица Града Караре)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-32/21

Датум: 08.04.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња бетоњерке са пословном зградом - административним објектом и монтажним административним објектом, на кп бр.6286 КО Крагујевац 4 (улица Града Караре, у оквиру зоне привређивања-пословање, која се налази у обухвату ПГР-а „НАСЕЉА ДЕНИНО БРДО''), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта Радан Јелић из Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - изградња бетоњерке са пословном зградом - административним објектом и монтажним административним објектом, чија се реализација планира на катастарској парцели 6286 КО Крагујевац 4, извршиће се у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 326, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 08.04.2021. до 28.04.2021. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горе наведеном року доставити мишљење Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине (закључно са 28.04.2021. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 29. априла 2021. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.