Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца Пројекта - "CTP DELTA DOO"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-277/20
Датум: 26.04.2021. године
Крагујевац


Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну срединуОбавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "CTP DELTA DOO" Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64 а., за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – реконструкција и промена намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију на катастарској парцели 10430/15, КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.
Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – реконструкција и промена намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију на катастарској парцели 10430/15, КО Крагујевац 4, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Ивана Антонијевић