Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носилац пројекта "МЕГГЛЕ СРБИЈА"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-85/21
Датум: 28.04.2021. године
Крагујевац


ОБАВЕШТАВАНосилац пројекта "MEGGLE SRBIJА" д.о.о, из Крагујевца (ул. Саве Ковачевића, бр 58, 34000 Крагујевац), је поднеo захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – изградња наткривене зграде за индустријску производњу у оквиру постојећег комплекса, на кп бр. 10465 КО Крагујевац 4, у оквиру зоне пословања- пословање 1, Град Крагујевац, на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у списе предмета сваког радног дана у времену од 07.30 до 11.30 часова, у канцеларији број 405А, зграде Градске управе града Крагујевца (четврти спрат) и доставити своје мишљење у року од десет дана од дана оглашавања, односно од дана пријема овог обавештења, Одељењу за развој пољопривреде и з.аштиту животне средине.