Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта "MEGGLE SRBIJА" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-85/21
Датум: 13.05.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ


Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "MEGGLE SRBIJА" д.о.о., из Крагујевца, (ул. Саве Kовачевића, бр 58, 34000 Крагујевац), донето Решење број: XXV-02-501-85/21 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - изградња наткривене зграде за индустријску производњу у оквиру постојећег комплекса, на кп. бр. 10465 КО Крагујевац 4, у оквиру зоне пословања - пословање 1, на адреси ул. Саве ковачевића, бр. 58, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/2009).