Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца Пројекта Радана Јелића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-32/21
Датум: 20.05.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ


Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну срединуОбавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта Радана Јелића, Улица Белодримска бр.10, Крагујевац за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - изградња бетоњерке са пословном зградом – административним објектом и монтажним административним објектом, на катастарској парцели 6286, КО Крагујевац 4 (улица Града Караре, у оквиру зоне привређивања-пословање, која се налази у обухвату ПГР-а „НАСЕЉА ДЕНИНО БРДО''), Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да Пројекат – изградња бетоњерке са пословном зградом – административним објектом и монтажним административним објектом, на катастарској парцели 6286, КО Крагујевац 4, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Ивана Антонијевић