Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носилац пројекта "БЕЛКАЛ" д.o.o

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-89/21
Датум: 20.05.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "БЕЛКАЛ" д.o.o. Крагујевац (ул. Змај Јовина бр. 8), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА–третман неопасних индустријских отпадних вода у оквиру рециклажног центра "Белкал", чија се реализација планира на катастарској парцели 1562/2 КО Крагујевац 1 (ул. Драгослава Срејовића бр. 89, некадашњи комплекс фабрике за прераду коже "Партизан"), у обухвату Плана генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања" ("Сл.лист града Крагујевца", бр. 26/13), у зони привређивања – радна зона II "Лепеница" у подцелини 2.1., на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405А, Трг слободе бр. 3, у периоду од 20.05.2021. до 31.05.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ