Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије носиоца Пројекта - "БЕЛКАЛ" д.o.o.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-89/21
Датум: 17.06.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта - "БЕЛКАЛ" д.o.o. Крагујевац (ул. Змај Јовина бр. 8), из Крагујевца, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Постројење за пречишћавање отпадних вода у оквиру рециклажног центра "Белкал", на кп бр. 1562/2 КО Крагујевац 1 (ул. Драгослава Срејовића бр. 89, некадашњи комплекс фабрике за прераду коже "Партизан"), у обухвату Плана генералне регулације "Радна зона Крагујевац и зона пословања" ("Сл.лист града Крагујевца", бр. 26/13), у зони привређивања – радна зона II "Лепеница" у подцелини 2.1., на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405а, Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.