Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну ПРОЈЕКТА – комплекс "Becchis Osiride"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-138/21
Датум: 01.07.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "Becchis Osiride" дoo Крагујевац (ул. Драгослава Срејовића 89) , поднео захтев за оцену потребе за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – комплекс "Becchis Osiride" са планираним променама на кп.бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405А, Трг слободе бр. 3, у периоду од 01.07.2021. до 16.07.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за оцену потребе за ажурирање Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребно ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице
Ивана Антонијевић