Обавештење о спроведеном поступку за oцену потребе за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину на захтев носиоца пројекта "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: XXIV-501-138/21
Датум: 30.07.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о спроведеном поступку за oцену потребе за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган на захтев носиоца пројекта "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o. за оцену потребе за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину, донео решење да је носилац пројекта "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o. из Крагујевца, улица Драгослава Срејовића бр. 89, у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта – комплекс "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o., КП 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, на коју је Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, град Крагујевац дала решење о сагласности бр. XXV-02-501-9/21 од 05.04.2021. године. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима се одступило од претходних пројектних решења, а односи се на величину и капацитет пројекта. Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама надлежног органа у Крагујевцу, Трг Слободе 3, канцеларија 405 А, сваког радног дана од 7:30-11:30 часова, као и на службеном сајту ГРАДА и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.