Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ''Милош Васић П.Р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-501-203/21
Датум: 12.08.2021. године
Крагујевац


Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''Милош Васић П.Р. поновна употреба разноврсних материјала МВ ЕКО Крагујевац'', за одлучивање о потреби процене утицаја на животну постројења за складитење и третман неопасног отпада, чија се реализација планира на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1, улица Складишни центар бр. 9, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-501-203/21 од 12.08.2021. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, Николе Пашића бр. 6, у периоду од 12.08.2021. до 23.08.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.