Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ''036 МЕТАЛИ'' д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-208/21
Датум: 12.08.2021. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''036 МЕТАЛИ'' д.о.о. из Краљева, РЈ Крагујевац, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину затеченог стања постројења за складитење неопасног отпада, на адреси ул. Милице Милојковић број 1, на кп.бр. 4703/1 КО Крагујевац 1, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-208/21 од 12.08.2021. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 12.08.2021. до 23.08.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.