Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније "КГ - Радио 34"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-501-211/21
Датум: 12.08.2021. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, из Београда (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ - Радио 34" КГ21 КГУ21 КГЛ21 КГО21 на животну средину, на адреси ул. Милице Срећковић бр. 25, на кп.бр. 2323 КО Крагујевац 3, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-501-211/21 од 12.08.2021. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 12.08.2021. до 23.08.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ