Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину ''036 МЕТАЛИ ТРГОВИНА ОТПАЦИМА И ОСТАЦИМА ДОО КРАЉЕВО''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду
и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-208/21
Датум: 31.08.2021. године
Крагујевац

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну срединуГрад Крагујевац – Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''036 МЕТАЛИ ТРГОВИНА ОТПАЦИМА И ОСТАЦИМА ДОО КРАЉЕВО'' из Краљева, РЈ Крагујевац, ул. Милице Миљојковић бр. 1 Крагујевац, донето Решење број: XXIV-02-501-208/21, од 27.08.2021. године и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА затеченог стања постројења за складиштење неопасног отпада, на кат. парц. број 4703/1 КО Крагујевац 1 (ул. Милице Милојковић број 1), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).