Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ''МИЛОШ ВАСИЋ П.Р. ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА МВ ЕКО МЕТАЛ КРАГУЈЕВАЦ''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-203/21
Датум: 06.09.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину


Град Крагујевац – Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''МИЛОШ ВАСИЋ П.Р. ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА МВ ЕКО МЕТАЛ КРАГУЈЕВАЦ'' из Крагујевца, донето Решење број: XXIV-02-501-203/21, од 02.09.2021. године и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА-постројење за складиштење и третман неопасног отпада чија се реализација планира на кат. парц. број 1510 КО Крагујевац 1 (ул. Складишни центар бр. 9), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић