Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-216/21
Датум: 15.09.2021. године
Крагујевац

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну срединуОбавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта "Телеком Србија " а.д. Београд, ул.Таковска број 2, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина бр. 30 (Универзитетски Клинички центар), на територији града Крагујевца, Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на Студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина бр. 30 (Универзитетски Клинички центар), на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић