Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ”МОРАВА МЕТАЛИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-304/21
Датум: 04.11.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву МОРАВА МЕТАЛИ ДОО Крагујевац, Складишни центар бр. 6 Краагујевац, за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштње и третман неопасног отпада на животну средину, чија се реализација планира на кп. бр. 1502 (ул. Складишни центар бр. 6) КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-304/21 од 01.11.2021. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 04.11.2021. до 15.11.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.