Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем студије o процени утицаја на животну средину носилац пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-126/21
Датум: 18.11.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем студије o процени утицаја на животну средину


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о., Крагујевац (ул. Зоре Јовановић бр. 17), поднео захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – проширење објекта за обраду и прераду млека у комплексу, на кп.бр. 6970, КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, ул. Николе Пашића бр. 6, у периоду од 18.11.2021. до 03.12.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребно ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ