Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта Предрага Белоице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-324/21
Датум: 02.децембар 2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву носиоца пројекта Предрага Белоице, предузетника СЗР, из Крагујевца, улица Река бб, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Изградња хале за монтажу и преправку металних производа, на катастарској парцели број 178/1 и 178/7 КО Опорница, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-324/21 од 24. новембра 2021. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 02. децембра 2021. до 13. децембра 2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић