Обавештење о спроведеном поступку за oцену потребе за ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину на захтев носиоца пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-126/21
Датум: 16.12.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о спроведеном поступку за oцену потребе за ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган на захтев носиоца пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о., Крагујевац (ул. Зоре Јовановић бр. 17) за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину објекта за обраду и прераду млека на животну средину, донео решење да је носилац пројекта "KUČ COMPANY" д.о.о., Крагујевац, у обавези да изради нову Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта – проширење објекта за обраду и прераду млека у комплексу, на кп.бр. 6970, КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, ул. Николе Пашића бр. 6, 34000 Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.


СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Драгана Мркаљ