Обавештење о давању сагласности на ажурирану Студију за ноциоца пројекта "Becchis Osiride" DOO"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-266/21
Датум: 13.јануар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Becchis Osiride" DOO", Крагујевац Београд, улица Драгослава Срејовића број 89, за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – комплекс "Becchis Osiride" DOO са планираним променама, на катастарским парцелама 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1 на територији града Крагујевца, Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски равој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – комплекс "Becchis Osiride" DOO са планираним променама, на катастарским парцелама 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1 на територији града Крагујевца на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Ивана Антонијевић