Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-15/22
Датум: 13.01.2022. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о., из Београда, (ул. 13. октобра бр. 1, 11 260 Београд, Умка), за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на кп.бр. 1506 КО Крагујевац 1, РЈ Крагујевац, (Индустријска зона бб), Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-15/22 од 13.01.2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 13.01.2022. до 24.01.2022. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице:
Драгана Мркаљ