Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву "A1 СРБИЈА" д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-103/22
Датум: 07. април 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда (ул. Милутина Миленковића бр 1ж, 11070 Нови Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА – радио-базне станице А1 KG3241_01 КГ Крагујевац Клинички центар, на кат. парц. број 10486/5 КО Крагујевац 4, на крову пословног објекта у ул. Змај Јовина бр. 30, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-103/22 од 07. априла 2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локално економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у периоду од 07. априла 2022. до 18. априла 2022. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ