Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину "MARKO TRANS CARGO" д.о.о., из Београда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-145/22
Датум: 19. мај 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ


Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву "MARKO TRANS CARGO" д.о.о., из Београда, (ул. Саве Ковачевића бр. 58 А, 34000 Крагујевац), за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА – инсталација компримованог природног гаса на БС MARKO TRANS CARGO, на животну средину, на кп.бр. 10467 КО Крагујевац, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-145/22 од 17. маја 2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 9 - 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ