Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-176/22
Датум: 14.07.2022. године

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину


ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда, улица Таковска 2 из Београда, донето Решење број: XXIV-02-501-176/22, од 12.јула 2022. године, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - проширење постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ66 КГУ66 КГЛ66 КГО66 КГЈ66 – КГ – ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА", на кп.бр. 922/1 КО Крагујевац 3, ул. Сестре Јањић бр. 6 (антене су инсталисане на два цеваста носача, а кабинети РБС смештени су на отвореном делу крова зграде факултета), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Драгана Мркаљ