Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-202/22
Датум: 28. јул 2022. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединуОво одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја – проширење постојеће базне станице мобилне телефоније КГУ75 КГЛ75 КГО75 КГЈ75 "КГ – Александра I Карађорђевића" на животну средину, (радио базна станица се налази на кровној конструкцији), на кп.бр. 2697 КО Крагујевац 3, у улици Александра I Карађорђевића број 51, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-202/22 од 19. јула 2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, улица Николе Пашића број 6, у периоду од 28. јула 2022. до 8. августа 2022. године, у времену од 9 - 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ