Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду
и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-224/22
Датум: 23. август 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ


Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединуОво одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније КГ126 КГУ126 КГЛ126 КГО126 "Лужнице –MIND PARK" на животну средину, на кп.бр. 4776 КО Лужнице, у Лужницама, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-224/22 од 16. августа 2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, улица Николе Пашића број 6, у периоду од 25. августа 2022. до 5. септембра 2022. године, у времену од 9 - 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Ивана Антонијевић