Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца Пројекта - "MIND Real Estate"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-221/22
Датум: 20. октобар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "MIND Real Estate" d.o.o. 34325 Лужнице, (Алеја Милановић бб), Крагујевац, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја, аеродромским стазама, рестораном и сервисним објектима у радној зони Собовица – Лужнице, чија се релизација планира на кп. бр. 4413, 4407, 4405, 4404, 4403, 4410, 4409, 4406, 4408, 4427, 4430/2, 4316, 4313, 4314, 4315/1 и 2, 4317, 4322/1, 2, 3 и 4, 4387, 4388, 4389, 4391/1, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4372, 4371, 4370, 4369, 4368, 4373, 4312, 4277, 4311, 4318, 4769, 4390, 4731, 4730/1, 4728/1, 4770, 4771/1, 4737/3, 4724 и 4726/2 све КО Лужнице и на кп. бр. 5944, 5943, 5946, 5978, 5977 и 5980 све КО Чумић, на територији града Крагујевца, Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, Николе Пашића бр. 6, канцеларија број 10, Крагујевац, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја, аеродромским стазама, рестораном и сервисним објектима у радној зони Собовица – Лужнице, чија се релизација планира на кп. бр. 4413, 4407, 4405, 4404, 4403, 4410, 4409, 4406, 4408, 4427, 4430/2, 4316, 4313, 4314, 4315/1 и 2, 4317, 4322/1, 2, 3 и 4, 4387, 4388, 4389, 4391/1, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4372, 4371, 4370, 4369, 4368, 4373, 4312, 4277, 4311, 4318, 4769, 4390, 4731, 4730/1, 4728/1, 4770, 4771/1, 4737/3, 4724 и 4726/2 све КО Лужнице и на кп. бр. 5944, 5943, 5946, 5978, 5977 и 5980 све КО Чумић, на територији града Крагујевца, на предметној локацији, сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.


Службено лице
Драгана Мркаљ