Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-279/22
Датум: 27. октобар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја – проширење постојеће базне станице мобилне телефоније КGM04 КGQ04 КGF04 КGD04 KGE04 - КGM Telekom, на животну средину, (радио базна станица се налази на кровној конструкцији), на кп.бр. 4001/9 КО Крагујевац 3, у захвату ПГР-a центар - стара варош, ул. Краља Петра I бр. 30, Град Крагујевац, донело је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број: XXIV-02-501-279/22 од 21. октобра 2022. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, улица Николе Пашића број 6, у периоду од 27. октобра 2022. до 07. новембра 2022. године, у времену од 9 - 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.