Zahtev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procene uticaja: Rekonstrukcija industrijskog objekta1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Реконструкција индустријског објекта "Goma line", чија се реализација планира на катастарској парцели 3514/15 КО Крагујевац 1 (улица 19. октобра, у "радној зони 22. децембар"), на територији града Крагујевца

2. Евиденциони број захтева: XVIII-501-71/18
3. Број досијеа: XVIII-501-71/18 од 05.03.2018. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа "Goma line" доо, (Ул. Каницова бб)
3) подаци о регистрацији: ПИБ 104813259,
матични број 20241225
шифра делатности:
5) контакт особа:
6) телефон, fax, e-mail: 065/5170707
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник-кратак опис пројекта
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Није било достављених мишљења овлашћених органа и организација
3) друга документација:
- РАТ у износу 2010,00 динара
- Избод о регистрацији привредног субјекта
- Копија плана и препис листа  непокретности предметне парцеле
- Локацијски услови Одељење за обједињену процедуру, Служба за урбанизам, број: ROP-KRG-13085-LOC-1/2017 од 06.07.2017. године
- Решење, одобрење за издрадњу Одељење за обједињену процедуру, Служба за урбанизам, број: ROP-KRG-13085-ISAW-2/2017 од 24.10.2017. године
- Услови у погледу мера заштите од пожара Министарства унутрашњих послова, Сектора за венредне ситуације, Управа за ванредне ситуације број: 09/16/2/1 број: 217-8311/17-2, 28.06.2017. године
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја: 26.03.2018.
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-71/18, од 26.03.2018. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 08.03.2018.
Обавештење да је донето решење 29.03.2018.
Обавестење заинтересованих институција о поднетом захтеву 08.03.2018.
Обавестење заинтересованих институција о донетом решењу 29.03.2018.

Обавештени: МЗ "Илићево",  Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу