Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базна станице за мобилну телефонију – изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију - изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ -Шумарице 2", на локацији, на кп.бр. 8090/3 и 8090/5 КО Крагујевац 3, ул. Горњомилановачка број 82а, на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XVIII-501-70/18 од 05.03.2018.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд" из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд.
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120
5) контакт особа: Дејан Павловић
6) телефон, fax: 011/44-00-521, e-mail: Dejan.N.Pavlovic@telenor.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2010,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2014-1103
- Извод из листа непокретности број 952-1/2014-3452 КО Крагујевац 4
-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна - Теленора д.о.о. из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, кога заступа Ове Фредхеим (као закупац) и Томић Драгана из Крагујевца, ул. Владимира Роловића бр. 15/18, и Томић-Лучић Александре из Крагујевца, ул. Владимира Роловића бр.15/18.
- Графички прилози
-Техничке карактеристике опреме
- Информација о локацији број III-05-350-483 од 23.06.2014. године, Градске управе за послове локалне самоупрфаве и опште управе, Секретаријата за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Службе за инфраструктуру
3) друга документација:
-Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2", на кп.бр. 8090/3 и 8090/5 КО Крагујевац 3, као и Извештај бр. ЕМ-2018-023/СО, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2" коју је израдила овлашћена лабораторија "W-line", Аутопут за Загреб број 22, 11 080 Београд.
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 28.03.2018.
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-70/18, од 28.03.2018.
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 08.03.2018.
Обавештење да је донето решење 05.04.2018.

Обавештени: МЗ "Шумарице", Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Жалби није било
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу