Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базна станица за мобилну телефонију –реконструкција базне станице мобилне телефоније “КГ –ФИАТ“ – КГУ84 КГО841. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију -реконструкција  базне станице мобилне телефоније “КГ -ФИАТ“ - КГУ84 КГО84 У Крагујевцу, у оквиру пословног простора “Фиат Аутомобили Краислер Србија“, на кп.бр. 1/1 КО Крагујевац 2, зграда број 41, интерна ознака “18С“, улица Косовска број 4, на територији града Крагујевца.

2. Евиденциони број захтева:

3. Број досијеа:  XVIII-501-163/18 od 29.05.2018.

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: “ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд“ из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000  Београд.
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, фаx: 034/330 176, 064 653 2343 е-маил: слободан.илиц@телеком.рс

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2010,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2015-2441
- Извод из листа  непокретности број 952-1/2015-10053 КО Крагујевац 2
-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације-Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска бр. 2, и ФЦА Србија д.о.о. из  Крагујевца, ул. Косовска број 4, Крагујевац.
- Графички прилози
-Техничке карактеристике опреме
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније “КГ -ФИАТ“ - КГУ84 КГО84 на кп.бр. 1/1 КО Крагујевац 2, као и Извештај бр. ЕМ-2018-093, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније “КГ -ФИАТ“ - КГУ84 КГО84,  коју је израдила овлашћена лабораторија “W-line“, Аутопут за Загреб број 22, 11 080 Београд.
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 22.06.2018.
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XВИИИ-501-163/18, од 22.06.2018.

7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист “Крагујевачке новине“:
Обавештење да је поднет захтев 07.06.2018.
Обавештење да је донето решење 20.06.2018.
Обавештени: МЗ “Палилуле“, Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију - Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво “Младен Караман“, ЈП “Урбанизам“
2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Жалби није било

9. Одлука по жалби.

10. Подаци о достављању одлуке по жалби.

11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:

29. Подаци о овлашћеном лицу