Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базна станице за мобилну телефонију – реконструисане базне станице мобилне телефоније

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију - реконструисане базне станице мобилне телефоније "Крагујевац 39" на животну средину на катастарској парцели број 10579 КО Крагујевац 1, у улици Владимира Савића број 1А, ГСМ900/УМТС900/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних комуникација "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд"
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XVIII-501-102/18 од 04.04.2018.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд " из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд.
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120
5) контакт особа: Дејан Павловић
6) телефон, fax: 011/44-00-521, e-mail: Dejan.N.Pavlovic@telenor.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2010,00 динара
- Копија плана предметне локације број: 953-1/2015-1481 од 14.08.2015. године
- Извод из листа непокретности број: 952-1/2015-6404 КО Крагујевац 1
-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна - Теленора д.о.о. из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, кога заступа Ove Fredheim (као закупац) и Голубовић Слободана и Голубовић Миливоја из Крагујевца, улица Др. Јована Ристића број 252/А (као закуподаваца).
- Графички прилози
-Техничке карактеристике опреме
3) друга документација:
-Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ 39", на кп.бр. 10579 КО Крагујевац 1, као и Извештај бр. ЕМ-2018-066 о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ 39" коју је израдила овлашћена лабораторија "W-line", Аутопут за Загреб број 22, 11 080 Београд.
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 03.05.2018.
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-102/18, од 03.05.2018.
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 12.04.2018.
Обавештење да је донето решење 10.05.2018.
Обавештени: МЗ "Филип Кљајић", Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"
2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
Приговор комшије које се налазе поред локације на којој се налзи базна станица да приликом поновног испитивања нивоа електромагнетног зрачења уврсте и испитну тачку на којој ће се вршити мерење на њиховој кући.
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.
15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.
16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу