Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:Базна станице за мобилну телефонију–базне станице мобилне телефоније

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију-базне станице мобилне телефоније "КГ радио 34" - КГ21 КГУ21 КГЛ21 (проширење постојеће радио базне станице) У Крагујевцу, на кп.бр. 2323 КО Крагујевац 3, у ул. Милице Срећковић број 25, на територији града Крагујевца.

2. Евиденциони број захтева:

3. Број досијеа:  XVIII-501-79/18 од 14.03.2018.

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:

1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд, из Београда, улица Таковска бр. 2,  11000  Београд.
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 64200, 6110 (кабловске телекомуникације)
5) контакт особа: Драган Самарџић, Слободан Илић, бр.тел. 064/653-23-43, e-mail: slobodan.ilic@telekom.rs
6) telefon, fax: 011/2111-631, e-mail: dragansam@telekom.rs

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:

1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 1920,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2013-2158
- Извод из листа  непокретности број 952-1/2013-6945 КО Крагујевац 3
-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације-Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска  бр. 2, које заступа ген. директор мр Драшко Петровић и Предузећа за емитовање "РАДИО 34", Крагујевац, ул. Милице Срећковић бр. 25, кога заступа директор Весна Антонијевић, Крагујевац.
- Графички прилози
-Техничке карактеристике опреме
3) друга документација:
- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ радио 34" - КГ21 КГУ21 КГЛ21 коју је израдила лабораторија W-line - Аутопут за Загреб 41и, 11077 Београд

6. Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 11.04.2018.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-79/18, од 11.04.2018.
7. Подаци о обавештавању јавности:

Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 22.03.2018.
Обавештење да је донето решење 19.04.2018.

Обавештени: МЗ "21.октобар",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Жалби није било
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу