Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базна станице за мобилну телефонију – реконструкција постојеће базне станице мобилне телефоније

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију - реконструкција постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ-Карађорђева КГУ78, КГЛ78, КГО78", на кп.бр. 3534 КО Крагујевац 3, у улици Карађорђевој број 52, на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XVIII-501-134/18 од 11.05.2018.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, fax: 034/330 176, 064 653 2343 e-mail: slobodan.ilic@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2030,00 динара
- Копија плана предметне локације број 956-1/2013-256
- Извод из листа  непокретности број 952-1/2013-5033 КО Крагујевац 3
-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације-Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска  бр. 2, и привредног друштва за изградњу, трговину и услуге Тргомен некретнине доо Ратина из Крагујевца.
- Графички прилози
-Техничке карактеристике опреме
3) друга документација:
-Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ-Карађорђева КГУ78, КГЛ78, КГО78", на кп.бр. 3534 КО Крагујевац 3, у улици Карађорђевој број 52, као и Извештај бр. 2012/18-260 Л МК, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ-Карађорђева КГУ78, КГЛ78, КГО78",  коју је израдила овлашћена лабораторија "Институт ватрогас", Булевар војводе Степе 66, Нови Сад.
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 04.06.2018.
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-134/18, од 04.06.2018.
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 17.05.2018.
Обавештење да је донето решење 07.06.2018.

Обавештени: МЗ "Вашариште",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Жалби није било
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу