Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:Пројекат – Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, улица Шафарикова бр.54

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Пројекат - Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, улица Шафарикова бр.54, Носиоца Пројекта "Друштво са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала" доо Београд ( ЦЕ-ЗА-Р) са седиштем у улици у улици Томе Буше 14, 11250 Београд
2. Евиденциони број захтева: XVIII-501-248/18
3. Број досијеа: XVIII-501-248/18 од 30.08.2018. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Друштво са ограниченом одговорношћу за рециклажу метала" доо Београд ( ЦЕ-ЗА-Р) са седиштем у улици у улици Томе Буше 14, 11250 Београд, Откупни центар Крагујевац, (Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, улица Шафарикова бр.54, на територији града Крагујевца).
3) подаци о регистрацији: ПИБ 100562291,
матични број 17194798
шифра делатности: 3832
5) контакт особа:
6) телефон, fax, e-mail: 011/6580-586
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник-кратак опис пројекта
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2030,00 динара
- Избод о регистрацији привредног субјекта
- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела
- Графички прилози
--Кратак опис Пројекта Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила),Откупни центар Крагујевац, на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, улица Шафарикова бр.54,са седиштем у улици Томе Буше 14, 11250 Београд.
3) друга документација:
Информација о локацији број XVIII 350-1620/16 од 04.01.2017. године
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна иѕрада Студије о процени утицаја: 02.10.2018. године
1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-248/18, од 02.10.2018. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 13.09.2018.године
Обавештење да је донето решење 04.10.2018.
Обавестење заинтересованих институција о поднетом захтеву 11.09.2018.
Обавестење заинтересованих институција о донетом решењу 02.10.2018.
Обавештени: МЗ "Белошевац", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу