Привремено складиштење и третман неопасног металног отпада, ”Duferco S Recycling'' доо


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Привремено складиштење и третман неопасног металног отпада реализованог на делу катастарске парцеле број 1/1 КО Крагујевац 2, на локацији ''FCA Srbija''

 

 1. Евиденциони број захтева: XVIII -501-162/18


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-162/18 од 29.05.2018. године


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: ''Duferco S Recycling'' доо из Крагујевца, са седиштем у улици Булевар Краљице Марије број 54 Б, на теритотији града Крагујевца

3) подаци о регистрацији

матични број 20836628

шифра делатности: 4677

5) контакт особа: Директор Радомир Вукајловић

6) телефон, фаx, е-маил:  063/554-884

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта


1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник - кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ у износу 2030,00 динара

- Извод о регистрацији привредног субјекта

- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела

- Графички прилози

-Кратак опис Пројекта – привремено складиштење и третман неопасног металног отпада реализованог на делу катастарске парцеле број 1/1 КО Крагујевац 2, на локацији комплекса ''FCA Srbija''

3) друга документација:

 

 1. Одлука о потреби процене утицаја:


 

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

 

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII -501-162/18, од 15.06.2018. године

 

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 31.05.2018.

Обавештење да је донето решење 21.06.2018.

Обавестење заинтересованих институција о поднетом захтеву 31.05.2018.

Обавестење заинтересованих институција о донетом решењу 19.06.2018.

 

Обавештени: МЗ "Вашариште",  Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


Није било жалби.

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу