Изградња фабрике и управне зграде - "TEKNIA KG" д.о.о. Крагујевац


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Изградња фабрике и управне зграде, производња дизалица за аутомобиле и других делова од метала и пластике у аутоиндустрији, на кп.бр. 5285/1 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића)


 

 1. Евиденциони број захтева: XVIII -501-272/18


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-272/18 од 28.09.2018. године


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "TEKNIA KG" д.о.о. Крагујевац  (улица Драгослава Срејовића бр. 56), на теритотији града Крагујевца

3) подаци о регистрацији

матични број: 20172304

ПИБ: 104487899

шифра делатности: 2932

5) контакт особа:

6) телефон, фаx, е-маил:  034/300052

 

Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта

1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник - кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ у износу 2030,00 динара

- Извод о регистрацији привредног субјекта

- Локацијски услови

- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела

- Графички прилози

- Кратак опис Пројекта – Изградња фабрике и управне зграде, производња дизалица за аутомобиле и других делова од метала и пластике у аутоиндустрији, на кп.бр. 5285/1 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића)

3) друга документација:

- Услови у погледу мера заштите од пожара

 

 1. Одлука о потреби процене утицаја:


 

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

 

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII -501-272/18, од 23.10.2018. године

 

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 11.10.2018.

Обавештење да је донето решење 01.11.2018.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 11.10.2018.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 01.11.2018.

 

Обавештени: МЗ "Бубањ",  Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију - Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


Није било жалби.

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу