" ЛУМИФИТ НД " доо - погон за производњу и паковање мазива

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:

Пројекат – погон за производњу и паковање мазива, на  кп.бр. 816/5 и 816/17 КО Десимировац, носиоца пројекта " ЛУМИФИТ НД " доо, са седиштем у улици у улици Микице Урошевића бр.73 , на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-96/17

 2. Број досијеа: XVIII-501-96/17 од 10.04.2017.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: " ЛУМИФИТ НД " доо,  Крагујевац, са седиштем у Мркојевцу бб, Десимировац,   на  кп.бр.  816/5 и 816/17 КО Десимировац, на теритотији града Крагујевца

3) подаци о регистрацији: ПИБ 106537396,

матични број 20625627

шифра делатности:

5) контакт особа: Иван Станојевић ЈМБГ 1003966721017

6) телефон, фаx, е-маил:  063-1017668

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта


1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник-кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ у износу 1930,00 динара

- Избод о регистрацији привредног субјекта

- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела

- Графички прилози

-Кратак опис Пројекта погон за производњу и паковање мазива  носиоца пројекта" ЛУМИФИТ НД " доо , на  кп.бр 816/5 и 816/17 КО Десимировац,, са седиштем у Мркојевцу бб , на територији града Крагујевца

-Уговор о закупу непокретности

-Обавештење о испуњености услова за озакоњење XVII-3512-432/03 од 26.02.2018. године

3) друга документација:

 

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна иѕрада Студије о процени утицаја: 16.01.2018.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-96/17, од 10.04.2018. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 22.03.2018.

Обавештење да је донето решење 12.04.2018.

Обавестење заинтересованих институција о поднетом захтеву 22.03.2018.

Обавестење заинтересованих институција о донетом решењу 11.04.2018.

 

Обавештени: МЗ "Десимировац",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


 

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу