Фарма за експлоатацију приплодних јаја - "Ерком ЛТД експорт-импорт" доо


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекат – фарма за експлоатацију приплодних јаја на  животну средину, на  кп.бр. 2814/1, 2814/2, 2815 и 2816 К.O Лужнице (насеље Лужнице), носиоца пројекта "Ерком ЛТД експорт-импорт" д.о.о. (Топола-Пласковац).

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-291/18

 2. Број досијеа: XVIII-501-291/18 од 29.10.2018.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "Ерком ЛТД експорт-импорт" д.о.о.

3) подаци о регистрацији: ПИБ 106215492

матични број: 20556960

шифра делатности: 01240

5) контакт особа: Андрија Недељковић

6) телефон, фаx, е-маил:  034/826-775, 064/1532760

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта


1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник - кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела

- Графички прилози

- Кратак опис Пројекта - фарма за експлоатацију приплодних јаја на  животну средину, на  кп.бр. 2814/1, 2814/2, 2815 и 2816 К.O Лужнице (насеље Лужнице) на територији града Крагујевца

-Уговор о закупу непокретности

3) друга документација

- РАТ у износу 2010,00 динара

 

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја: 19.11.2018.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-291/18, од 19.11.2018. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 01.11.2018.

Обавештење да је донето решење 22.11.2018.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 01.11.2018.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 22.11.2018.

 

Обавештени: МЗ "Лужнице",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове - Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


 

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу


-