Индустријски комплекс "МИ ГРОУП" - "МИНД РЕАЛ ЕСТАТЕ " ДОО


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекат – ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС "МИ ГРОУП" :

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Алуминијум";

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Челик";

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Третман вода";

Помоћни објекти: портирнице 1,2,3 и станица за техничке гасове, саобраћајнице и пратећа инфраструктура на кат.парц. бр. 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, , на територији Града Крагујевца, Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-67/18

 2. Број досијеа: XVIII-501-67/18 од 01.03.2018.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: " МИНД РЕАЛ ЕСТАТЕ " ДОО,  Крагујевац,  на  кп.бр.  4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, на теритотији града Крагујевца

3) подаци о регистрацији: ПИБ

матични број 21341274

шифра делатности:

5) контакт особа:

6) телефон, фаx, е-маил:  024/623 000

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта


1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник-кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ у износу 2010,00 динара

- Извод о регистрацији привредног субјекта БД 13824/18 од 22.02.2018. године

- Копија плана и препис листа  непокретности предметних парцела

- Графички прилози

- Детаљан опис Пројекта ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС "МИ ГРОУП" :

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Алуминијум";

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Челик";

Индустријска зграда: производна хала са анексом администрације и техничким блоком "Третман вода";

Помоћни објекти: портирнице 1,2,3 и станица за техничке гасове, саобраћајнице и пратећа инфраструктура на кат.парц. бр. 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, , на територији Града Крагујевца.

3) друга документација:

 

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна иѕрада Студије о процени утицаја: 21.03.2018.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-67/17, од 21.03.2018. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 08.03.2018.

Обавештење да је донето решење 22.03.2018.

Обавестење заинтересованих институција о поднетом захтеву 07.03.2018.

Обавестење заинтересованих институција о донетом решењу 22.03.2018.

 

Обавештени: МЗ "Лужнице",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


 

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу


-