"ММ транспорт 034 Крагујевац" доо-Постројење за складиштење и третман дрвене амбалаже (палета)


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекат – Постројење за складиштење и третман дрвене амбалаже (палета), на  кп.бр. 1483 КО Крагујевац 1 (улица Кормански пут број 3), носиоца пројекта "ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ" ДОО (улица Партизанских курира 16).

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-196/18

 2. Број досијеа: XVIII-501-196/18 од 09.07.2018.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ" ДОО

3) подаци о регистрацији: ПИБ 108976637

матични број: 63836729

шифра делатности: 1624

5) контакт особа: Милан Марковић

6) телефон, фаx, е-маил:  062/1712640

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта


1) упитник - Прилог 2 или 4: Попуњен упитник - кратак опис пројекта

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- Копија плана и препис листа  непокретности предметне парцеле

- Информација о локацији број:  XVIII-350-852/18 од 16.07.2018.

- Графички прилози

- Кратак опис Пројекта - Постројење за складиштење и третман дрвене амбалаже (палета), на  кп.бр. 1483 КО Крагујевац 1 (улица Кормански пут број 3), на територији града Крагујевца

-Уговор о закупу непокретности

3) друга документација

- РАТ у износу 2010,00 динара

 

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја: 09.08.2018.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-196/18, од 09.08.2018. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 19.07.2018.

Обавештење да је донето решење 16.08.2018.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 19.07.2018.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 16.08.2018.

 

Обавештени: МЗ "Илићево",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове - Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 

 1. Жалба.


 

 1. Одлука по жалби.

 2. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 2. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о


1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 3. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 6. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 3. Подаци о инспекцијској контроли:.


1) датум и време контроле:

2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:

3) начин вршења инспекцијске контроле:

4) записник о извршеној инспекцијској контроли:

5) наложене мере:

6) изречене санкције:

 1. Подаци о овлашћеном лицу