"МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о. - Станица за снабдевање горивом са пратећим садржајем и ТНГ-ом


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Станица за снабдевање горивом са пратећим садржајем и ТНГ-ом са пратећим садржајем "Shell Крагујевац", улица Саве Ковачевића, на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-463/19


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-463/19 од 25.11.2019.


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о. из Београда (ул. Булевар Михаила Пупина бр. 10 г, Нови Београд).


3) подаци о регистрацији: Матични број: 20598069

ПИБ: 106419975
4) шифра делатности: 4941, друмски превоз терета

5) контакт особа: Мирослав Ракић, Предузеће "Батес", Београд

6) телефон, фаx: 062/25-77-00, е-mail:

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Подаци из катастра непокретности од 25.11.2019;

- Локацијски услови за поменути објекат, број: ROP-KRG-27097-LOC-1/2019, од 06.11.2019. године издата од стране Службе за урбанизам, Одељења за обједињену процедуру;

- Графички прилози;

-Техничке карактеристике опреме.

3) друга документација:

- Попуњен захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, од 25.11.2019. године који је попунило Предузеће "Батес" д.о.о., ул. Таковска бр.38, 11000 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 12.12.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-463/19, од 12.12.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 28.11.2019.

Обавештење да је донето решење 19.12.2019.

Обавештени: МЗ "Бубањ",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -