Базна станица "КГ – Владимира Роловића", Телеком Србија а.д.


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију –  базна станица мобилне телефоније "КГ – Владимира Роловића" – КГ120, КГУ120, КГЛ120 у Крагујевцу, на кп.бр. 6290/4 КО Крагујевац 4, улица Владимира Роловића број 66, на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-89/19 од 24.04.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064 653 2343 е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2030,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2018-2109 од 06.06.2018. године

- Извод из листа  непокретности број 952-1/2018-6160 КО Крагујевац 4

-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације–Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска  бр. 2,  и Раденка Каматовића из  Крагујевца , ул. Кајухова број 26, Крагујевац.

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

3) друга документација:

-Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Владимира Роловића" – КГ120, КГУ120, КГЛ120 у Крагујевцу, на кп.бр. 6290/4 КО Крагујевац 4, улица Владимира Роловића број 66, као и Извештај бр. ЕМ-2019-029 од 18.02.2019. године, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Владимира Роловића" – КГ120, КГУ120, КГЛ120, коју је израдила овлашћена лабораторија "W-line", Аутопут за Загреб број 22, 11 080 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 24.04.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-89/19, од 24.04.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 11.04.2019.

Обавештење да је донето решење 25.04.2019.

Обавештени: МЗ "Аеродром",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу