"MIND REAL ESTATE" д.о.о. -индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


"MIND REAL ESTATE" д.о.о., за пројекат – индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, на кп. бр. 4776 КО Лужнице, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XVIII-501-275/16 од 18.10.2018.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: ЈП "Урбанизам", архитектонске делатности, Весна Јовановић-руководилац радног тима, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о.,


2) адреса: Краља Петра I бр. 23, 34000 Крагујевац

3) подаци о регистрацији: регистарски број/матични број: 07165862
4) шифра делатности: 7111, архитектонска делатност
5) контакт особа: Весна Јовановић
6) телефон, 034/306-626, е-mail: vesna.jovanovic@urbanizam.co.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ

- Копија плана, број 950-04-100/2018 од 27.02.2018., РГЗ, Служба за катастар непокретности, Крагујевац

- Препис листа непокретности бр.1545, КО Лужнице, бр.952-1/2018-7175 од 05.07.2018.год., РГЗ, Служба за катастар непокретности, Крагујевац

- Препис листа непокретности бр.1385, КО Лужнице, бр.952-1/2018-7175 од 05.07.2018.год., РГЗ, Служба за катастар непокретности, Крагујевац

- Препис листа непокретности бр.874, КО Лужнице, бр.952-1/2018-9929 од 25.09.2018.год., РГЗ, Служба за катастар непокретности, Крагујевац

- Препис листа непокретности бр.1543, КО Лужнице, бр.952-1/2018-10231 од 03.10.2018.год., РГЗ, Служба за катастар непокретности, Крагујевац

- Информација о локацији за КП бр. 4375, 4376 и 4391/8 КО Лужнице, бр.XVIII 350-382/18 од 28.03.2018.год. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

- Информација о локацији за КП бр. 4367, 4380, 4391/2, 4391/3, 4391/5, 4391/7, 4392, 4394, 4395, 4396, 4397, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401 и 4402 КО Лужнице, бр. XVIII 350-665/18 од 29.05.2018.год. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

- Информација о локацији за КП бр. 4398 КО Лужнице, бр. XVIII 350-1004/18 од 13.08.2018.год. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

- Информација о локацији за КП бр.4367, 4375, 4377, 4378, 4379/1, 4379/1, 4379/2, 4762 и 4391/6 КО Лужнице, бр. XVIII 350-1130/18, од 05.09.2018.год. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

- Извод из ПДР- а Радна зона „Собовица Лужнице“, Р 1:5000.

- Ситуациони план комплекса (Р 1:200)

- Ситуациони план објекта (Р 1:250)

 

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја и одређен је обим и садржај, донето: 13.11.2018.
  1) назив надлежног органа: Служба за заштиту животне средине
  2) датум и број: XVIII-501-275/18 од 13.11.2018. године


 

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 18.10.2018. године - јавност

Обавештење да је поднет захтев 18.10.2018. године - институције

Обавештење да је донето решење 21.11.2018. године – јавност

Обавештење да је донето решење 21.11.2018. године – институције

Обавештени: МЗ "Лужнице", Институт за јавно здравље, ЈКП Водовод и канализација, ЈП "Урбанизам",  ЈКП "Шумадија", Инспекторат за заштиту животне средине, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман".

 

 

2) о јавној презентацији/расправи:

Јавни увид је трајао од 11.07.2019. до 30.07.2019. године. Јавна расправа одржана 5. августа 2019. године са почетком у 10.00h у канцеларији број 208.

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја поднет 10.07.2019. године број: XVIII-501-286/19 од 10.07.2019. године

 

 1. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;


Студија о  процени утицаја на животну средину Пројекта – индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, на кп. бр. 4776 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, број: XVIII-501-286/19 од 10.07.2019. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – лакирница са пумпном станицом, спринклер резервоаром, подземним акцидентним танковима и МРС-ом, на кп.бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4380, 4391/2, 4391/3, 4391/5, 4391/6, 4391/7, 4391/8, 4392, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4792, 4762 КО Лужнице, Крагујевац, бр.XVIII-501-275/18 од 13.11. 2018.год.

Копија плана, размера 1:2500, бр. 952-04-106/2018 од 27.02.2018., Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац

Препис листа непокретности бр.1543 КО Лужнице, бр.952-1/2019-2834 од 20.05.2019.год. РГЗ, Служба за катастар непокретности Крагујевац

Уверење (формирање парцеле кп.бр. 4762/1 КО Лужнице), бр 952-02-025-3-1218/2018, од 22.10.2018.године, РГЗ, Служба за катастар непокретности Крагујевац

Решење о упису новог стања у лист непокретности бр. 1543 КО Лужнице, бр.952-02-3-025-2020/2019 од 16.05.2019.године

Уверење о настанку кп.бр.4776 КО Лужнице од дела кп.бр. 4762/1 КО Лужнице, бр.952-3-490/2019 од 21.05.2019.године, РГЗ, Служба за катастар непокретности Крагујевац

Локацијски услови за изградњу дела индустријског комплекса – објекта ЛАКИРНИЦЕ са пратећим објектима, број у CEOP-е ROP-KRG-14844-LOC-1/2019 од 21.06.2019.год. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине – Одељење за обједињену процедуру

Водни услови, бр.6079/1 од 13.06.2019., ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, за израду техничке документације

Услови за пројектовање и прикључење, бр.8W.1.0.0-183754-19/4 од 19.06.2019. „ЕПСДистрибуција“д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац

Услови за пројектовање и прикључење, бр.06-03-2/503 од 07.06.2019.год., ЈП „Србијагас“

Технички услови за изградњу објекта индустријског комплекса – лакирница,  бр. 269954/3-2019 од 18.06.2019.год., Телеком Србија

Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, 09.15.2.2. бр.217-8762/19-2 од 13.06.2019.год, МУП Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације

Графички прилози:

 

Ситуациони план комплекса, Р 1:2000

Ситуациони план са основом приземља Р 1:250

Ситуација комплекса интерна спољна инфраструктура – синхрон план инсталација  водовода и канализације, Р 1:2000

Изглед фасаде

Изглед сачмаре

Приказ технолошке шеме

 

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


Обрађивач студије: ЈП "Урбанизам"

директор, мр Драган Дунчић, дипл.простор.планер

извршни директор сектора 1, Весна Јовановић- Милошевић, дипл.инж.арх.

руководилац радног тима, Весна Јовановић, дипл.хемичар

радни тим, Тијана Марковић, мастер еколог

радни тим, Светлана Драгојловић, грађ.техн.

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


 

Јавни увид је трајао од 11.07.2019. до 30.07.2019. године. Јавна расправа одржана 5. августа 2019. године са почетком у 10.00h.

Јавна расправа и презентација студије о процени утицаја на животну средину одржана је 5. августа са почетком у 10.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, у канцеларији 513.

Обавештени: Јавност (Крагујевачке новине), 11.07.2019. године, као и заинтересовани органи и организације 11.07.2019. године

 

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


Допуна захтева за давање сагаласности на Студију о процени утицаја на животну средину, дана 12.08.2019. године

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 02.08.2019. године

Позив на седницу техничке комисије члановима: 05.08.2019. године

I седница Техничке комисије: 12.08.2019. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 16.08.2019. године
II седница Техничке комисије: 19.08.2019. године

Записник са Друге седнице Техничке комисије: 19.08.2019. године

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 12.08.2019. године
Доставили измењену студију: 16.08. 2019. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XVIII-501-286/19 од 20.08.2019. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност ("Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 22.08. 2019. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу